STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

Kredittyter
Adresse
Telefonnummer
E-postadresse
Nettadresse
Collector Bank AB
Box 11914, 40439 Göteborg, Sverige
21 89 63 20
contactcenter@collectorpayments.no
https://bill.collectorpayments.no
Kredittformidler
Adresse
Telefonnummer
E-postadresse
Nettadresse

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper

Type kreditt Kreditten er en engangskreditt og innvilges kun for forbrukerens betaling av en vare eller tjeneste kjøpt gjennom en forhandler som samarbeider med Collector Bank AB.
Samlet kredittbeløp
Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort tilgjengelig i henhold til kredittavtalen.
10 000,00 NOK
Vilkår for utnyttelse av kreditten
Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes.
Kreditt innvilges etter søknad og godkjent kredittsjekk. Benyttes til betaling for en valgt vare eller tjeneste hos forhandler som samarbeider med Collector Bank AB.
Kredittavtalens varighet 12 måneder
Terminer og eventuelt i hvilken rekkefølge terminene vil bli fordelt Du vil betale følgende:

Termin Kapital Renter Gebyr Totalt
1 923,00 0,00 39,00 962,00
2 756,61 166,39 39,00 962,00
3 766,36 156,64 39,00 962,00
4 780,14 142,86 39,00 962,00
5 805,99 117,01 39,00 962,00
6 808,50 114,50 39,00 962,00
7 826,11 96,89 39,00 962,00
8 837,89 85,11 39,00 962,00
9 854,99 68,01 39,00 962,00
10 868,27 54,73 39,00 962,00
11 883,86 39,14 39,00 962,00
12 888,28 22,76 39,00 950,04
Totalt 10 000,00 1 064,04 468,00 11 532,04
Betalingen blir fordelt i følgende rekkefølge: gebyr, renter og kapital.
Det samlede beløpet som skal betales
Dette betyr beløpet for lånt kapital pluss renter og eventuelle kostnader knyttet til kreditten.
11 532,04 NOK
Kreditten er gitt i form av betalingsutsettelse for en vare eller en tjeneste, eller er knyttet til levering av bestemte varer eller til ytelse av en tjeneste Ja.
Navn på vare/tjeneste Kjøp av vare eller tjeneste i butikk eller nettbutikk
Kontantpris 10 000,00 NOK

3. Kredittens kostnader

Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får anvendelse på kredittavtalen 21,00 %
Effektiv årlig rente (EÅR) Dette er totalkostnaden for kreditten, uttrykt som en årlig prosentandel av det totale kredittbeløpet. Den effektive renten oppgis for å hjelpe deg å sammenligne forskjellige lånetilbud. 34,38 %
Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å oppnå denne på de vilkår og betingelser som blir markedsført, å
- tegne en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller Nei. Ingen forsikringspolise er obligatorisk.
- inngå en annen kontrakt om tilleggstjenester?
Dersom kostnadene ved disse tjenestene ikke er kjent av kredittyter, skal de ikke inkluderes i den effektive årlige renten.
Ja, for å motta kreditt man må inngå avtale om kjøp av en vare eller tjeneste, med forhandleren som har inngått en avtale med Collector Bank AB.
Tilknyttede kostnader
Andre kostnader som følger av kredittavtalen Administrativt avdragsgebyr på NOK 39 per termin.
Kostnader i tilfelle av for sene betalinger
Manglende betalinger kan få alvorlige følger (f.eks. tvangssalg) og gjøre det vanskeligere å oppnå kreditt.

Ved for sen betaling vil det påløpe et purregebyr i samsvar med inkassoforskriften.

Forsinkelsesrenten beregnes på forfalt beløp med 21 % fra kredittens forfallsdato til full betaling skjer. Ved manglende betaling av purring/inkassovarsel vil kreditten oversendes til inkasso. Inkassoomkostninger kan påløpe i henhold til norsk lov.

4. Andre viktige rettslige aspekter

Angrerett
En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14 kalenderdager.
Ja, avhengig av hvilken vare som er kjøpt i henhold til angrerettloven.
Tilbakebetaling før tiden
Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden, fullt ut eller delvis.
Ved for tidlig tilbakebetaling i henhold til tilbakebetalingsplanen, betales kostnadene for kreditten frem til betalingstidspunktet, men ikke for tiden i etterkant.
Kredittyter har rett til kompensasjon i tilfelle av førtidig tilbakebetaling Nei
Informasjonssøk i en database
Kredittyter må underrette forbrukeren umiddelbart og uten omkostninger om resultatet av et informasjonssøk i en database dersom en kredittsøknad blir avvist på grunnlag av et slikt informasjonssøk. Dette får ikke anvendelse dersom det er forbudt å gi slike opplysninger i henhold til Fellesskapets regelverk eller dersom dette er i strid med målsettinger for offentlig orden eller sikkerhet.
Kredittprøving vil skje i forkant av at kredittavtalen inngås, og eventuelt ved behov under avtaletiden. Interne databaser vil benyttes, samt søk hos kredittopplysningsbyrå. Søkeren vil få beskjed om dette direkte fra kredittopplysningsbyrået. Om kredittsøknaden avslås vil Collector Bank informere søkeren om dette.
Rett til et utkast til kredittavtale
En rett til på anmodning og uten omkostninger å få et eksemplar av utkastet til kredittavtale. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse dersom kredittyter på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til å gå videre med inngåelse av kredittavtalen med forbrukeren.
Avtaleutkast kan finnes på bill.collectorpayments.no.

5. Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester

a) Vedrørende kredittyter
Kredittyters representant i den medlemsstat der forbrukeren er bosatt Collector Bank AB
Adresse Box 11914, 40439 Göteborg, Sverige
Registrering Collector Bank AB, Registreringsnummer 556597-0513 registrert i svensk handelsregister (Bolagsverket) og skattekontoret.
Tilsynsmyndighet Collector Bank AB er underlagt tilsyn fra den svenske finansmyndigheten, Finansinspektionen.
b) Vedrørende kredittavtalen
Utøvelse av angreretten Kredittakeren har rett til å fratre (angre på) inngått kredittavtale gjennom å gi informasjon til Collector Bank innen 14 dager fra kredittavtalen inngås. Beskjed om fratreden skal gis til Collector Bank per post til Box 11914, 40439 Göteborg, Sverige. Om angreretten skal benyttes må kredittakeren gi beskjed til kredittgiveren innen fristen for angreretten jf. Kapittel 7 i Angrerettloven. Retur av varer til forhandler vil være i henhold til angrerettlovens kapittel 8. Om kredittakeren ikke angrer innen tidsfrist i henhold til loven vil kredittavtalen være bindende.
Lovgivningen som kredittyter benytter som grunnlag for etablering av forholdet med forbrukeren før kredittkontrakten inngås Norsk lov
Klausuler om hvilken lovgivning og/eller domstol som er relevant for kredittavtalen Tvister i forhold til avtalen skal avgjøres via det norske rettsapparatet med benyttelse av norsk lov.
Språkordning Informasjon om avtalevilkår gis på norsk eller engelsk.
Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en utenrettslig klage- og erstatningsordning Klage på kredittavtalen kan legges frem til Collector Bank Kundeservice som vil behandle klagen. Klagen kan informeres om per post til Box 11914, 40439 Göteborg, Sverige, eventuelt per e-post til contactcenter@collectorpayments.no eller ved å ringe telefonnummer 21 89 63 20. Dersom det er ønskelig å klage inn en sak utenrettslig utenfor Collector Bank kan Finansklagenemda kontaktes; Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, Tlf: 23 13 19 60. http://www.finansklagenemnda.no. Finanstilsynet utøver tilsyn for finansieringsforetak i Norge, og har følgende kontaktopplysninger; Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Tlf. 22 63 02 26.http://www.finanstilsynet.no/