STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Kreditgivare
Adress
Telefon
E-post
Webbadress
Collector Bank AB
Box 11914, 40439 Göteborg
+46 101 61 00 80
contactcenter@collectorpayments.se
www.collector.se
Kreditförmedlare
Adress
Telefon
E-post
Webbadress

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Kredit lämnad för finansiering av köp av vara eller tjänst. Krediten lämnas enbart för konsumentens betalning av vara eller tjänst genom handlare som samarbetar med Collector Bank.
Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.
10 000,00 SEK
Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.
Kredit beviljas efter ansökan och godkänd kreditprövning.
Kreditavtalets löptid 12 månader (+ möjliga betalnings kampanj)
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Du måste betala följande:

Avi Kapital Ränta Avgifter Totalt
1 876,00 0,00 225,00 1 101,00
2 794,44 81,56 30,00 906,00
3 803,86 72,14 30,00 906,00
4 808,41 67,59 30,00 906,00
5 817,17 58,83 30,00 906,00
6 822,29 53,71 30,00 906,00
7 829,31 46,69 30,00 906,00
8 837,56 38,44 30,00 906,00
9 843,53 32,47 30,00 906,00
10 851,45 24,55 30,00 906,00
11 858,00 18,00 30,00 906,00
12 857,98 10,67 30,00 898,65
Totalt 10 000,00 504,65 555,00 11 059,65
Vid betalning sker avräkning enligt följande ordning: kostnader, avgifter, ränta, kapital.
Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.
11 059,65 SEK
Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av specifika varor eller tillhandahållande av en tjänst.
Varans/tjänstens namn (Webb)inköp
Kontantpris 10 000,00 SEK

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet 9,95 %
Effektiv ränta Detta är totalkostnaden för krediten uttryckt som den effektiva räntan av det sammanlagda kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden. 23,23 %
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring Nej
- någon annan kompletterande tjänst?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.
Ja, ingå avtal om köp av vara eller tjänst med säljaren.
Härtill hörande kostnader
Alla andra kostnader i samband med kreditavtalet Administrativ avgift 30 SEK och uppläggningsavgift på 195 SEK
Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna att erhålla kredit.

Vid sen betalning utgår förseningsavgift om f.n. 50 SEK.

Vid betalningspåminnelse utgår påminnelseavgift om f.n. 60 SEK.

Dröjsmålsränta utgår på förfallet belopp med 24 % från kreditens förfallodatum tills full betalning sker vidtas inkassoåtgärder på grund av betalningsdröjsmål tillkommer kostnader för detta förfarande i enlighet med lag.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Ja
Tidig återbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
Vid förtidsbetalning betalas kostnaderna för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen sker, men inte för tiden därefter.
Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning Nej
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i ett kreditupplysningsregister måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Kreditprövning kommer att ske innan avtal om kredit ingås och därefter vid behov under avtalstiden. Om kreditansökan avslås på grund av en sökning i en extern databas kommer Collector Bank meddela sökanden om detta.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.
Ja. Avtalsutkast finns att tillgå på bill.collectorpayments.se

5. Ytterligare information som ska lämnas vid distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren
Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är bosatt Collector Bank AB
Adress Box 11914, 40439 Göteborg
Registrering Collector Bank AB är registrerat i Bolagsverkets näringslivsregister med org.nr. 556597-0513.
Den berörda tillsynsmyndigheten Collector Bank står i aktuell verksamhet under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM och Konsumentverket, Box 48, 651 02 KARLSTAD.
b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten Kredittagaren kan frånträda (ångra) kreditavtalet genom att meddela Collector Bank om detta inom 14 dagar från att kreditavtalet träffades eller, om senare, från att kreditavtalet kom kredittagaren tillhanda. Meddelande om frånträdande ska sändas till Collector Bank på adress enligt ovan. Om ångerrätten utnyttjas ska kredittagaren meddela kreditgivaren detta inom tiden för ångerrätten har löpt ut. Obetalat kreditbelopp och upplupen dröjsmålsränta ska betalas till kreditgivaren inom 30 dagar efter meddelandet om ångerrätt mottagits. För det fall återbetalning av krediten inte sker inom angiven tid, utgår påminnelseavgift om 60 SEK samt dröjsmålsränta om 24 % per år från tidpunkten då återbetalning skulle ha skett, tills full betalning sker. Om kreditagaren inte frånträder inom angiven tid blir kreditavtalet bindande.
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks Svensk lag
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.
Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska och engelska.
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Klagomål med anledning av kreditavtalet bör framföras till Collector Banks kundtjänst på adress enligt ovan. Kredittagaren har vid missnöje av tjänsten även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden på tfn. 08-508 860 00 eller www.arn.se . Konsumentverket utövar tillsyn i frågor om bl.a. Collector Banks efterlevnad av konsumentkreditlagen och kan nås på tfn. 0771-42 33 00 och www.konsumentverket.se. Finansinspektionen utövar tillsyn i frågor om bl.a. Collector Banks interna styrning samt om kraven på sundhet och kan nås på tfn. 08-787 80 00 och www.fi.se.