CollectorBank

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR

Dessa Allmänna villkor gäller från och med 2018-12-18

1. Parter

Dessa villkor gäller mellan dig som konsument och Collector Bank AB, 556597-0513, Box 11914, 40439 Göteborg, telefonnummer +46 101 61 00 80, e-post contactcenter@collectorpayments.se.

2. Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet är Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, Konsumentverket1 och Finansinspektionen2 Box 7821, 103 97 Stockholm.

3. Kredit som Collector Bank erbjuder

Villkoren är tillämpliga på de kreditavtal mellan dig och Collector Bank och reglerar köp på faktura och delbetalningsköp. Collector Bank erbjuder dig möjligheten att med kredit betala för en vara eller tjänst som tillhandahålls av en samarbetspartner till Collector Bank (”Säljaren”). Du kan ansöka om att betala krediten som en faktura med fjorton dagars kredittid eller ansöka om att betala krediten under en längre period. Kreditavtalet ersätter inte köpeavtalet mellan dig och Säljaren.

4. Ansökan om kredit

4.1 Avtal om kredit träffas inte enbart genom din ansökan, utan en förutsättning är att Collector Bank godkänner din ansökan.

4.2 Innan betalning med kredit (både faktura och delbetalning) kan beviljas gör Collector Bank en prövning av dina förutsättningar att fullfölja kreditavtalet. För krediter med en betalplan som sträcker sig längre än 90 dagar har Collector Bank i samråd med Finansinspektionen och Konsumentverket tagit fram en självdeklaration som används för att bedöma din aktuella ekonomiska situation. Detta görs i syfte att säkerställa att du får en sund kredit och inte riskerar att bli överskuldsatt. Bedömningen grundas på en budget över ditt hushålls ekonomi och skall säkerställa att tillräckligt betalningsutrymme för krediten finns – kvar att leva på (KALP).

4.3 I samband med att du ansöker om kredit kan Collector Bank komma att inhämta en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag. Genom godkännandet av Allmänna kreditvillkoren intygar du att frågorna är sanningsenligt besvarade samt att du har en fast anställning eller motsvarande som ger en stadigvarande inkomst. Du samtycker till att Collector Bank inom ramen för denna prövning kontrollerar förekomsten av eventuella obetalda skulder du har till Collector Bank eller andra databaser tillhörande Collector Banks samarbetspartners och använder denna information i kreditprövningen.

4.4 Collector Bank godkänner ansökan. I det fall kreditansökan nekas kan du få ut information om varför du blivit nekad kredit.

5. Faktura

5.1 Collector Bank fakturerar dig till den adress du angivit. Efter att du har beviljats kredit av Collector Bank ska samtliga betalningar avseende det aktuella köpet erläggas enligt uppgifter på fakturan/betalningsavin. Säljaren av varan eller tjänsten äger inte rätt att företräda Collector Bank, eller annat företag i Collector Banks koncern, gentemot dig och betalning ska efter beviljad kredit inte i något fall ske till Säljaren.

5.2 Collector Bank fakturerar dig hela beloppet och du åtar dig att betala beloppet i dess helhet. Betalning av faktura eller delbetalning ska ske senast på förfallodagen. Erlagda betalningar avräknas mot tidigast uppkommen obetald fordran och först mot uppkomna avgifter, därefter mot eventuell ränta och slutligen mot kapitalbeloppet. Fakturan förfaller till betalning 14 dagar efter att avtal ingåtts. Du har möjlighet att inom samma tid ansöka om att delbetala krediten över en längre tid.

6. Delbetalning

6.1 Du erbjuds möjligheten att dela upp betalningen över tid. De villkor för delbetalning som du erbjuds kan variera beroende på var du genomfört köpet, vad gäller löptid, ränta och kostnader. Det är alltid de av dig godkända delbetalningsvillkoren som gäller och dessa framgår av kreditavtalet. Nedan anges exempel på villkor som Collector Bank kan erbjuda dig.


  • 1 https://www.konsumentverket.se/

  • 2 https://www.fi.se

Delbetalning 3 månader 6 månader 12 månader 24 månader
Exempelbelopp SEK 10,000 SEK 10,000 SEK 10,000 SEK 10,000
Uppläggningsavgift. SEK 0 SEK 95 SEK 195 SEK 295
Administrativ avg. SEK 30 SEK 30 SEK 30 SEK 30
Kreditränta 0% 0% 9,95% 19,95%
Effektiv ränta (APR) 7,79% 11,9% 23,36% 34,24%
Delbetalningsbelopp SEK 3,364 SEK 1,697 SEK 906 SEK 535
Sammanlagt belopp att betala SEK 10,090 SEK 10,275 SEK 11,050.20 SEK 13,120.87

6.2 Du har alltid rätt att betala den resterande skulden. Om du betalar i förtid tillkommer inte någon ränta eller kostnader för tiden efter Collector Bank mottagit betalningen.

7. Betalning i förtid och uppsägning

7.1 Du har alltid rätt att betala din kredit före den avtalade förfallotiden. I sådant fall betalar du ränta och kostnader för tiden fram till förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter.

7.2 Collector Bank har rätt att säga upp delbetalningskrediten till förtida betalning om någon av följande omständigheter föreligger:

  • a) du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran;

  • b) du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter;

  • c) du på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning,

  • d) eventuell säkerhet som ställts för krediten avsevärt försämrats; eller om

  • e) det står klart att du genom att avvika, undanskaffa egendom eller förfara på annat sätt undandrar dig att betala din skuld.

7.3 Om Collector Bank utnyttjar rätten att få betalt i förtid enligt punkterna a-c ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor från den dag då Collector Bank sänder en uppsägning i rekommenderat brev till dig eller uppsägningen på annat sätt kommer dig tillhanda. Du har vid sådan uppsägning möjlighet att undvika skyldighet till förtida betalning genom att istället betala förfallna belopp jämte ränta inom uppsägningstiden. Detta gäller dock endast om du inte tidigare på detta sätt undvikit att betala hela krediten i förtid. Vid uppsägning enligt punkterna e-f ovan förfaller krediten till betalning vid anfordran.

8. Överlåtelse av fordran

8.1 Efter att krediten har beviljats överlåts fordran (fakturakrediten eller delbetalningen) till Collector Payments AB, ett företag inom samma koncern som Collector Bank. Collector Bank kommer dock alltjämt att administrera avtalet gentemot dig.

8.2 Avtalet är personligt för dig och kan inte överlåtas till annan.

9. Räntor, kostnader, avgifter m.m.

9.1 Kreditens årliga ränta, tillkommande avgifter och den effektiva årsräntan specificeras i kreditavtalet.

9.2 Collector Bank förbehåller sig rätten att beroende på var du gjort köpet ta ut en fakturaavgift om för närvarande maximalt 45 SEK vid betalning mot faktura med 14 dagars kredittid.

9.3 Vid delbetalning gäller den uppläggningskostnad och administrativa kostnad som anges i kreditavtalet. Collector Bank förbehåller sig rätten till uttagande av övriga kostnader och avgifter såsom påminnelseavgift, förseningsavgift om 60 SEK samt dröjsmålsränta om 24 % från förfallodag.

9.4 För de fall Collector Bank, på din begäran, beviljar dig t.ex. en ändring av betalningsplanen eller skjuter framförfallodagen så har Collector Bank rätt att uppbära en administrativ avgift om för närvarande 60 SEK.

9.5 Ränta, kostnader och avgifter kan komma att ändras om Collector Banks kostnader för krediten ändras, förutsatt att Collector Bank inte skäligen hade kunnat förutse ändringarna när kreditavtalet träffades. Även ändringar som är till din fördel ska beaktas.

9.6 Collector Bank har i övrigt möjlighet att ändra villkoren till avtalet, se punkt 15. Om skatter eller avgifter tillkommer på grund av förändrad lagstiftning eller liknande förbehåller sig Collector Bank rätten att i skälig utsträckning vidaredebitera dig dessa.

CollectorBank

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR

Dessa Allmänna villkor gäller från och med 2018-12-18

10. Ångerrätt

Du har rätt att frånträda (ångra) ett kreditavtal om faktura och delbetalning genom att meddela Collector Bank detta inom 14 dagar från att kreditavtalet träffades eller, om senare, från att kreditavtalet kom dig tillhanda. Ångersfristen börjar senast löpa då du har fått del av detta avtal. Du kan utnyttja din ångerrätt genom att kontakta Collector Bank, se information under punkt 1. Se även Konsumentverket. Om du ångrar kreditavtalet gäller istället betalningsvillkor om 14 dagar eller den tid som angavs vid köpetillfället, om inte även köpet som sådant ångras på motsvarande vis. Om du väljer att ångra kreditavtalet har Collector Bank rätt att uppbära ränta för den tid som du haft tillgång till krediten.

11. Bill Shopper

Bill Shopper är en portal där du kan ändra din faktureringsadress, skjuta upp din betalning eller välja att delbetala din faktura. Du är ansvarig för att inloggningsuppgifter till Bill Shopper inte används av obehöriga.

12. Personuppgifter

12.1 När du ingår avtal med Collector Bank kommer Collector Bank att behandla dina personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post etc.), personnummer, IP-nummer och uppgifter om din datorenhet och webbläsare. Collector Bank behandlar personuppgifterna i syfte att identifiera, bedöma kreditansökan, uppfylla avtalet, för att sköta kundrelationen med dig, för att pröva att du kan uppfylla avtalet, för statistiska analyser och i marknadsföringssyfte. Collector Bank behandlar även uppgifterna i affärsutvecklingssyfte och i efterforskning av bedrägerier och missbruk av Collector Banks tjänster.

12.2 För komplett information om hur Collector Bank behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har när Collector Bank behandlar dina personuppgifter, se Collector Banks Integritetspolicy3.

13. Standardiserad Europeisk Konsumentinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation4 (SECCI) finns på Collector Banks hemsida bill.collectorpayments.se.

14. Övrigt

Collector Bank får kontakta dig via de kontaktuppgifter du lämnat. Du är skyldig att utan dröjsmål informera Collector Bank, se kontaktuppgifter i punkt 1, vid ändring av namn, adress, e-post eller telefonnummer. Vid namnbyte ska personbevis bifogas. Om det föreligger skäl att ifrågasätta lämnade uppgifter i självdeklarationen eller uppgifter om anställning förbehåller sig Collector Bank, genom ditt godkännande av dessa allmänna kreditvillkor, rätten att kontakta dig, och i särskilda fall vidare din arbetsgivare, för verifikation och kontroll av lämnad information.

15. Villkorsändring

Collector Bank har rätt att ändra villkoren i avtalet och sådan villkorsändring ska aviseras dig senast en månad innan ändringen träder i kraft. Du har alltid möjlighet att betala den resterande krediten i förtid ifall en avtalsändring inte godtas av dig.

16. Invändningar och tvist

Om du har invändningar beträffande den köpta varan eller tjänsten bör dessa framföras till Säljaren. Du har dock även rätt att framställa sådana invändningar till Collector Bank som kreditgivare. Vid befogad invändning är Collector Bank inte skyldig att ersätta dig med mer än vad Collector Bank mottagit från dig med anledning av krediten. Tvist under avtalet ska lösas av svensk domstol genom tillämpning av svensk lag. Har du synpunkter på hanteringen av din kredit kontakta Collector Banks kundtjänst +46 101 61 00 80 eller contactcenter@collectorpayments.se. Collector Bank hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS2002:23), om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Är du missnöjd kan du även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm.


  • 3 https://www.collector.se/om-collector/integritet-och-sakerhet/dataskydd/

  • 4 https://checkout.collectorpayments.com/documents/StandardEuropeanConsumerCreditInformation_SE_sv.html